MÁY ĐÓNG GÁY LÒ XO KẼM TT2960 - 2 KÍCH THƯỚC LỖ 3:1 (CHỮ NHẬT) VÀ 2:1(VUÔNG)

MÁY ĐÓNG GÁY LÒ XO KẼM TT2960 - 2 KÍCH THƯỚC LỖ 3:1 (CHỮ NHẬT) VÀ 2:1(VUÔNG)

MÁY ĐÓNG GÁY LÒ XO KẼM TT2960 - 2 KÍCH THƯỚC LỖ 3:1 (CHỮ NHẬT) VÀ 2:1(VUÔNG)